Tentang Tajuk24.com

Tajuk24.com adalah media online yang Selalu Aktual. Menyajikan berita berdasarkan fakta, akurat, berimbang dan bertanggungjawab.

Tajuk24.com tunduk kepada UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik.

X